บล็อคแก้ว ช้างแก้ว

ช้างแก้ว ใช้เทคโนโลยีการผลิตบล็อกแก้วอันทันสมัยจากประเทศ
เยอรมันนี เทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทเลือกใช้ยังถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อแนวคิด
"Reuse, Reduce & Recycle" กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นต่อการผลิตที่ยังช่วยให้ประหยัด
พลังงานและวัตถุดิบในการผลิตจากการนำกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ ได้แก่
ทรายแก้ว (Silica Sand) หินโดโลไมท์ (Dolomite) และหินฟันม้า (Feldspar) เป็นต้น
จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมผลิตบล็อกแก้วนั้น นอกจากจะสร้างงานให้แก่คนใน
ประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย

Loading...
Loading...